Home / Public Safety
EVO I drone
EVO I drone
EVO I drone
EVO I drone
EVO I drone
EVO I drone
EVO I drone
EVO I drone
EVO I drone

EVO I drone

$1,049.00
EVO I Rugged Drone Bundle
EVO I Rugged Drone Bundle
EVO I Rugged Drone Bundle
EVO I Rugged Drone Bundle
EVO I Rugged Drone Bundle
EVO I Rugged Drone Bundle
EVO I Rugged Drone Bundle
EVO I Rugged Drone Bundle
EVO I Rugged Drone Bundle
EVO I Rugged Drone Bundle
EVO I Rugged Drone Bundle
EVO I Rugged Drone Bundle
EVO I Rugged Drone Bundle

EVO I Rugged Drone Bundle

$1,299.00
Agras MG-1P Drone Spraying Bundle
Agras MG-1P Drone Spraying Bundle
Agras MG-1P Drone Spraying Bundle
Agras MG-1P Drone Spraying Bundle
Agras MG-1P Drone Spraying Bundle
Agras MG-1P Drone Spraying Bundle
Agras MG-1P Drone Spraying Bundle
Agras MG-1P Drone Spraying Bundle
Agras MG-1P Drone Spraying Bundle
Agras MG-1P Drone Spraying Bundle
Agras MG-1P Drone Spraying Bundle
Agras MG-1P Drone Spraying Bundle
Agras MG-1P Drone Spraying Bundle

Agras MG-1P Drone Spraying Bundle

$14,999.00
Agras MG-1S Drone
Agras MG-1S Drone
Agras MG-1S Drone
Agras MG-1S Drone
Agras MG-1S Drone
Agras MG-1S Drone
Agras MG-1S Drone
Agras MG-1S Drone
Agras MG-1S Drone

Agras MG-1S Drone

$12,999.00
Falcon 8+ Drone Only w/ Case
Falcon 8+ Drone Only w/ Case
Falcon 8+ Drone Only w/ Case

Falcon 8+ Drone Only w/ Case

$8,990.00
Inspire 2 drone
Inspire 2 drone
Inspire 2 drone
Inspire 2 drone
Inspire 2 drone
Inspire 2 drone
Inspire 2 drone

Inspire 2 drone

$3,399.00
Matrice 100 Programmable Drone
Matrice 100 Programmable Drone
Matrice 100 Programmable Drone
Matrice 100 Programmable Drone

Matrice 100 Programmable Drone

$3,299.00
Matrice 210 v2 Drone
Matrice 210 v2 Drone
Matrice 210 v2 Drone
Matrice 210 v2 Drone
Matrice 210 v2 Drone
Matrice 210 v2 Drone

Matrice 210 v2 Drone

$10,410.00
Matrice 600 Pro
Matrice 600 Pro
Matrice 600 Pro
Matrice 600 Pro

Matrice 600 Pro

$5,699.00
Mavic 2 Enterprise Dual (Thermal)
Mavic 2 Enterprise Dual (Thermal)
Mavic 2 Enterprise Dual (Thermal)
Mavic 2 Enterprise Dual (Thermal)
Mavic 2 Enterprise Dual (Thermal)
Mavic 2 Enterprise Dual (Thermal)
Mavic 2 Enterprise Dual (Thermal)
Mavic 2 Enterprise Dual (Thermal)
Mavic 2 Enterprise Dual (Thermal)
Mavic 2 Enterprise Dual (Thermal)
Mavic 2 Enterprise Dual (Thermal)
Mavic 2 Enterprise Dual (Thermal)
Mavic 2 Enterprise Dual (Thermal)
Mavic 2 Enterprise Dual (Thermal)
Mavic 2 Enterprise Dual (Thermal)
Mavic 2 Enterprise Dual (Thermal)

Mavic 2 Enterprise Dual (Thermal)

$3,350.00
Mavic 2 Pro
Mavic 2 Pro
Mavic 2 Pro
Mavic 2 Pro
Mavic 2 Pro
Mavic 2 Pro
Mavic 2 Pro
Mavic 2 Pro

Mavic 2 Pro

$1,599.00
Mavic 2 Zoom
Mavic 2 Zoom
Mavic 2 Zoom
Mavic 2 Zoom
Mavic 2 Zoom
Mavic 2 Zoom
Mavic 2 Zoom
Mavic 2 Zoom

Mavic 2 Zoom

$1,349.00
Mavic Mini
Mavic Mini
Mavic Mini
Mavic Mini
Mavic Mini
Mavic Mini
Mavic Mini
Mavic Mini
Mavic Mini
Mavic Mini

Mavic Mini

$399.00
Phantom 4 RTK
Phantom 4 RTK
Phantom 4 RTK
Phantom 4 RTK
Phantom 4 RTK
Phantom 4 RTK

Phantom 4 RTK

$8,356.00